25 December 2003

Türkiye Bilişim Vakfı - e-Devlet

Devlet Makamları, Sivil Toplum Örgütleri, Teknoloji Üreticileri ortak gayretleri ile elektronik dönüşümün tanımlanması, yol haritasının çıkarılması, eylem planlarının yapılması amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.

TBV geniş kapsamlı, çalıştay programında varsayımlardan başlayarak, rastlantısız, planlı yaklaşımın devlet - vatandaş süreçlerinde duyarlılık ile geliştirilmesi konulu sunumu gerçekleştiriyorum.

Dönüşümü teknoloji hareketi olarak algılamanın büyük yanılgısı içine düşmeden bütünsel olarak her ekseni ile irdelenmesini gerekliliğini vurguluyorum. Kavram karmaşası ile karşılaşmamak amacı ile net ve açık tanımlı Metodolojiye gereksinim olduğunu konuşuyoruz.

Sistematik dönüşüm yaklaşımının, başlangıç aşamasının mevcut durumun olgunluk seviye tespiti olmasının işleyiş biçimi olarak benimsenmesinin üzerinde duruyorum. Olgunluk seviyesi teknoloji boyutu ötesinde devletin yapısı, vatandaş ara yüzü ve iletişim, işleyiş süreçleri olarak değerlendiriliyor. Durum tespiti ile birlikte  elde edildikten verilerin derlenmesi sonrasında ise dönüşümün bütün boyutları ile başarılı ülkeler kıyaslaması gerekliliği ortaya çıkıyor.

Dönüşüm boyutlarının kıyaslama neticesinde temel eksikliklerin, geliştirilmesi gereken alanların önceliklendirilmesi ve kaynak planlaması. Kuramların yeterinde tartışılması ile uygulamaya alınacak programların açıklanması. Geliştirme kapsamında belirlenen konu başlıklarının değerlendirilmesini de Kalkınmaya/Verimliliğe etkisi karşısında Karmaşıklığı/Kaynak fazda, yarar analizlerinin sağlıklı olarak rakamsal veriler ile desteklenmesi.

e/devlet kaçınılmaz uygarlık izinden ilerlemeye devam ederek, duraksamadan, eğitim sistemimizin bütünsel bileşeni olarak herkesin sahiplendiği yaşam biçimi.